huse-i-løkken

La oss hjelpe dere til å få tillatelse til å kjøpe hus i Danmark

Hvis man ikke har fast bopel i Danmark, og heller ikke har bodd sammenlagt fem år i landet, må man få Justisministeriets tillatelse til å erverve fast eiendom. Tillatelse til å kjøpe helårsbolig kan gis til utlendinger med oppholdstillatelse og til nordiske statsborgere som ønsker å flytte til Danmark.

Mange nordmenn kan nå få mulighet til å kjøpe hus/eiendom i Danmark selv om de ikke har fast bopel i Danmark.

Mens danskene har rett til å kjøpe bolig i andre EU-land, er dette ikke tilfellet for utlendinger i Danmark. Boligprisene i Danmark blir derfor holdt kunstig nede for tiden. Det forventes at det i fremtiden vil bli en avklaring omkring dette fordi mange utlendinger har saksøkt Danmark i EU for denne proteksjonistiske politikken.

MEN – det blir ofte gitt dispensjon slik at nordmenn og svensker kan kjøpe fritidshus/bolig i Danmark. Dette grunngis med at de ofte, historisk sett, har vært i Danmark på familebesøk, på ferie eller i forbindelse med arbeid.

I praksis betyr dette at riktig mange nordmenn og svensker har kunnet skaffe seg boliger og hytter i Danmark i de seneste årene.

Fordi Nordjylland er så tett innpå Norge og Sverige – kun få timers reise med fergen til Fredrikshavn eller Hirtshals – blir det stadig mer vanlig at nordmenn og svensker nå kjøper deilige boliger i Danmark, ikke minst i Nord- og Midtjylland!

Det er derfor et svært godt tidspunkt for å kjøpe hus i Danmark på nå, og vi kan hjelpe dere!

Viktig informasjon omkring anskaffelse av fritidsboliger i Danmark:

Særregel for kjøp av sommerhus.

For å bevare retten til sommerhus for dansker og andre med fast bopel her i landet, er det innført en særregel for danske sommerhus i Maastricht-traktaten. Den går ut på at den omtalte hovedregelen som handler om bopel, gjelder for sommerhus, uansett hvor søkeren kommer fra.

Hvis betingelsene i hovedregelen ikke blir oppfylt, får man kun lov til å kjøpe sommerhus i Danmark dersom man har en spesielt sterk tilknytning, enten til nær familie eller til eiendom i landet.

Utlendinger som ikke har bodd i Danmark i over fem år, må derfor alltid søke om tillatelse til å ha fast eiendom til fritidsbruk. Tillatelsen gis kun unntaksvis, og bare hvis ansøkeren har en spesiell tilknytning til Danmark. Søknad om tillatelse til å kjøpe fast eiendom sendes til Justisministeriet.

Det er i praksis velkomment at nordmenn og svensker kjøper sekundærboliger i Danmark pga. vår nære og tette tilknytning, både historisk, kulturelt, familiært og yrkesmessig! Det kreves likevel at man følger reglene og dokumenterer at de kravene som er fremsatt av de danske myndighetene, er oppfylt. En bør unngå å begå feil i den første søknaden, da det er svært liten akseptanse i den andre runden. Vi kjenner denne prosessen svært godt og kan veilede deg om hvordan du søker på best mulig måte!

La drømmen bli virkelighet, ta kontakt for nærmere informasjon: info@finn-hus-i-danmark.com

oliger kjøbt af nordmænd

Eksempler på hus kjøbt af normenn.